เพื่อนอันดามัน

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

ชาวระนองจี้ประกาศคุ้มครองพลับพลึงธาร

พฤศจิกายน 3, 2012
By

คณะทำงานจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ (สผ.) กระทรวงทรัพยากรฯ ลงพื้นที่ จ.ระนอง เพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนนำไปพิจารณาประกาศให้แหล่งที่พบพลับพลึงธาร เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแหล่งพลับพลึงธาร ที่ตั้งไว้เบื้องต้น ในแบบสำรวจความคิดเห็น อาทิ ห้ามกระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพธรรมชาติในเขตแหล่งน้ำที่พบ หรือเคยพบพลับพลึงธาร ส่วนหน่วยงาน หรือเจ้าของโครงการ ถ้าหากจะดำเนินกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งพลับพลึงธาร ก็จะต้องจัดให้มีเวทีประชาคม เพื่อจะนำเสนอข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากท้องถิ่นก่อนสรุปผล เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัดด้วยทั้งนี้ ในการประชุมการรับฟังการคิดเห็นจากประชาชน ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้ จ.ระนอง มีการประกาศแหล่งที่พบ พลับพลึงธาร ให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เนื่องจากขณะนี้พลับพลึงธารเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างมากและไม่มีกฎหมายหรือ พ.ร.บ.ฉบับใด คุ้มครองพลับพลึงธารโดยเฉพาะคลังภาพ