เพื่อนอันดามัน

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

ระนองเปิดเวทีดันแหล่งพลับพลึงธารประกาศพื้นที่คุ้มครอง

พฤศจิกายน 3, 2012
By

ระนอง 26 ต.ค. – นายวิโรจน์ แสงศิวะฤทธิ์ ปลัดจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมรับฟังความเห็นชาวบ้าน ครั้งที่ 2 วันนี้ (26 ต.ค.) เพื่อดำเนินการประกาศให้แหล่งพลับพลึงธารเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ มีหน้าที่ดำเนินการตามพันธกรณีและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ จึงเห็นถึงความสำคัญและสถานภาพที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของพลับพลึงธาร ประกอบมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ระบุว่า กรณีที่ปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลักษณะที่อาจถูกทำลาย หรือได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ให้รัฐมนตรี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวง กำหนดให้พื้นที่นั้นเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ขั้นตอนสำคัญในการประกาศ คือ กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน ความสำคัญ ผลดีและผลเสียของการเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพิจารณาเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้มีการออกกฎกกระทรวงในการประกาศให้แหล่งที่พบพลับพลึงธารเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพราะขณะนี้พลับพลึงธารในลำคลอง จ.ระนอง และพังงา อยู่ในสถานะถูกคุกคามอย่างหนักและใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งเป็นพืชน้ำเฉพาะถิ่นที่และปัจจุบันพบใน 2 จังหวัดเท่านั้น.- สำนักข่าวไทยคลังภาพ