เพื่อนอันดามัน

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

ระนองเตรียมประกาศให้แหล่งพบ “พลับพลึงธาร” เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

พฤศจิกายน 3, 2012
By

จากผลการสำรวจของสหภาพสากลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (iucn) พบว่า จำนวนพลับพลึงธารลดลงจาก 10.73 ไร่ เหลือเพียง 3.41 ไร่ ภายในระเวลา 2 ปี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเห็นสมควรกำหนดให้แหล่งที่พบพลับพลึงธารดังกล่าวเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคือ กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน ความสำคัญ ผลดี และผลเสียของการเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา และเสนอแนะต่อ (ร่าง) ของขอบเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ขอบเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน ความสำคัญ ผลดี ผลเสีย ของการประกาศให้แหล่งที่พบพลับพลึงธารเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการกำหนด (ร่าง) ขอบเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งก่อนจะประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อไปคลังภาพ