เพื่อนอันดามัน

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันอนุรักษ์พลับพลึงธาร ในวันที่ 14 พศจิกายน 2558 ณ สวนลุงเลื่อน “พลับพลึงธารแหล่งสุดท้ายของโลก”

พฤศจิกายน 12, 2015
By

พลับพลึงธาร หรือหอมน้ำ (Crinum thaianum) เป็นพืชเฉพาะถิ่น ไม่พบที่ใหนในโลกนอกจากที่รอยต่อของระหว่างจังหวัดระนองและพังงา มีปริมาณลดลงเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากหลายๆ ปัจจัย เช่น แหล่งที่อยู่อาศัยถูกคุกคามอย่างหนักจากโครงการขุดลอกคลอง การเก็บหาหัวเพื่อการค้า และจากภัยธรรมชาติ ปัจจุบันมีเหลือแค่ 1% เท่านั้น และมีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ลำคลองสายหลักหลายๆ แห่งไม่มีพลับพลึงธารแล้ว จะยังมีแค่ตามคลองเล็กๆ และคลองสาขาเท่านั้น เช่น ที่สวนลุงเลื่อน และคลองตาผุด ดังนั้นพลับพลึงธารอาจจะมีการสูญพันธุ์ได้ ถ้าไม่มีการอนุรักษ์และคุ้มครองที่ดี พลับพลึงธาร มีการค้นพบเมื่อปี พ ศ 2515 โดย J.Schulze และเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นตั้งแต่ปี พ ศ 2548 ที่ชมรมป่าสร้างฝัน นำโดยนายเสรี นาคบุญ และชมรมเพลินไพรศรีนาคา จากการนำของนายชำนิ อุ่นขาว ได้จัดให้มีกิจกรรมการล่องแพแลพลับพลึงธาร จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระนองและของประเทศไทย แต่น่าเสียดายที่มีโครงการขุดลอกคลองของจังหวัดและท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม จึงต้องทำให้พลับพลึงธารที่นี่ต้องหมดไปอย่างน่าเสียดาย

ตั้งแต่ปี 2549 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ภายใต้การนำของนายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร ในขณะนั้นได้มีการสำรวจพลับพลึงธารในพื้นที่จังหวัดระนองและพังงาทั้งหมดอีกครั้ง และมีการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ ของพลับพลึงธาร จัดทำเป็นเอกสาร “พลับพลึงธาร หนึ่งเดียวในโลก” เพื่อใช้ในการเผยแพร่และรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์ในวงกว้าง ในขณะนั้นได้เกิดมีการขุดลอกคลองจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งที่คลองบางปง ตำบลแม่นางขาว ที่ทำให้พลับพลึงธารต้องหมดไปอย่างน่าเสียดายอีกแห่ง ดังนั้นจึงได้มีการณรงค์เพื่อให้หยุดการขุดลอกคลอง ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพลับพลึงธารควบคู่กันไปด้วย ในขณะนั้นได้มีสื่อหลักต่างๆ ทั้งจากทีวี หนังสือพิมพ์ วารสาร และสื่อออนไลน์ มามีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน รวมทั้งการสนับสนุนจากเครือข่ายอนุรักษ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรอิสระต่างๆ จนกระทั้งได้มีหนังสือคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยให้ทั้งสองจังหวัดหยุดทำการขุดลอกคลองที่มีพลับพลึงธาร
อีกประเด็นหนึ่ง การเก็บหาหัวพลับพลึงธารไปจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการกระทำกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พลับพลึงธารต้องหมดไปจากหลายๆ ลำคลองในพื้นที่ของจังหวัดพังงาและระนอง เช่น ที่คลองนางย่อน และคลองตำหนัง เป็นต้น ทาง IUCN จึงได้มีการประสานความร่วมมือและทำงานกับกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ ที่พบพลับพลึงธาร และทำกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธารเสมอมา ถึงแม้ว่าจะมีเหลืออยู่น้อย แต่กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ก็ได้ทำกิจกรรมการอนุรักษ์มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ที่บ้านบางซอย คลองนายทุย คลองตาผุด คลองนาคา และคลองบางปรุ เป็นต้น อย่างไรก็แล้วแต่ พลับพลึงธารก็ยังคงลดจำนวนลงเรื่อย จากหลายๆ ปัจจัยที่กล่าวมาเบื้องต้น
ในปี พ ศ 2552 นายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร นส เพชรรุ่ง สุขพงษ์ และ MR Channa Bambaradeniya จาก IUCN ได้ยกระดับการทำงานในระดับนโยบายให้มากขึ้น ทั้งในไทยและในระดับนานาชาติ เพื่อให้มีการสนับสนุนการอนุรักษ์พลับพลึงธารให้เป็นจริง เนื่องจากพลับพลึงธารมีการส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศอยู่ จึงได้มีการทำรายงานการประเมินพลับพลึงธารอย่างเป็นทางการ และนำเสนอต่อ IUCN Redlist ให้เป็นพืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ของโลก และใช้เวลา 3 ปี จึงได้แล้วเสร็จการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ได้บรรจุและตีพิมพ์ในบัญชีพืชสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลก หรือที่รู้จักกันในนาม IUCN Redlist เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ ศ 2554 และผลของการพิจารณาในครั้งนั้น ได้มีการจัดพลับพลึงธารให้อยู่ในระดับ Endangered คือใกล้สูญพันธุ์ กรุณาดูรายละเอียดได้ใน http://www.iucnredlist.org/apps/red… (ในปีนี้มีพันธุ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำม ปลา และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวม 58 ชนิด และพันธุ์พืช 15 ชนิดของโลก รวมทั้งพลับพลึงธารด้วย เข้าไว้ใน Redlist) และดูรายละเอียดได้ใน http://www.iucnredlist.org/photos/2…
ดังนั้น เราจึงใช้ วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกๆ ปี เป็นวันอนุรักษ์พลับพลึงธาร โดยเริ่มกิจกรรมอย่างเป็นทางการในปีนีคือ พ ศ 2558 เป็นครั้งแรก เพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นการรณงค์ และทำกิจกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกันจากหลายๆ ฝ่าย เพื่อให้ชนิดพันธุ์ในท้องถิ่นนั้นๆ ได้รับการคุ้มครองเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากโลก และต่อไปในวันนี้ของทุกๆ ปีจะมีการจัดกิจกรรม “งานวันอนุรักษ์พลับพลึงธาร” ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้สาธารณะได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการมีพืชหนึ่งเดียวในโลกนี้ในบ้านของเรา รวมทั้งให้สาธารณะมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์พลับพลึงธาร ให้คงอยู่ตลอดไปคู่กับจังหวัดระนองและพังงา ด้วยความภาคภูมิใจ ที่สามารถรักษา และคุ้มครองพืชเฉพาะถิ่น หายาก และใกล้สูญพันธุ์ ของโลกเอาไว้ได้ ในปีนี้ เราใช้สถานที่สวนลุงเลื่อน บ้านบางซอย ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจากสถานที่ตรงนี้มีพลับพลึงธารมากที่สุด มีการอนุรักษ์ไว้อย่างดี จนกลายเป็นแหล่งพลับพลึงธารแหล่งสุดท้ายของไทยและของโลก และในช่วงนี้ของทุกๆ ปี จะเป็นช่วงระยะเวลาที่พลับพลึงธารออกดอกบานสะพรั่งพอดี ทำให้เราและผู้มาร่วมงานได้ชื่นชมความงดงามอีกด้วย
กิจกรรมในงาน ชมพลับพลึงธาร แหล่งสุดท้ายของโลก ชมนิทรรศการพลับพลึงธาร ฟังเรื่องราวพลับพลึงธาร จิบกาแฟ ชิมหญ้าช้องทอด
เวลางาน ไม่มีเป็นทางการ เริ่มเวลา 09.00 น เป็นต้นไป มีกิจกรรมตลอดทั้งวัน สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ; นายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร 081 7544548 และ Andaman Discoveries; 087 9177165


คลังภาพ